CA | ES

Rafael Prieto | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Investigador predoctoral

Rafael Prieto | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Investigador predoctoral

Biografia

Rafael és Terapeuta ocupacional des de 2017. Compta també amb el màster en Recerca i Avanços en Medicina Preventiva i Salut Pública (especialitat en Metodologia de la recerca en salut pública) per la Universitat de Granada. Estudiant de doctorat en el programa de Biomedicina. Forma part des de 2018 del Grup de Recerca PA-HELP (Physical Activity for HEaLht Promotion). Actualment, treballa per a la FUNDACIÓ PER A la RECERCA BIOSANITÀRIA D’ANDALUSIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO) del Servei Andalús de Salut amb un contracte vinculat al projecte “ACTIVEHIP: Activating Older People After a Hip Fracturi” (210752), finançat per EIT Health i liderat per la doctora Patrocini Ariza Vega. Prèviament, ha estat contractat per la Universitat de Granada com a Personal Jove Investigador dins del Marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En el passat, ha exercit diferents tasques en altres projectes amb diferents patologies com: “Comparació del genotip i fenotip de pacients amb fibromiàlgia i pacients amb altres malalties relacionades (dolor crònic, artritis reumatoide i depressió). Paper de l’activitat física i la condició física” (PI-0520-2016); també en el projecte “Fractura de Maluc i Telerehabilitación Domiciliària” (PI-0372-2014) i en el projecte “Recuperació funcional i participació social en persones majors després de sofrir una fractura de maluc”.

PONÈNCIA: «ActiveHip+ Activating older people after a hip fracture»

Les conseqüències de la fractura de maluc en el pacient i el seu cuidador fan necessari crear noves formes de tractament que permetin accedir a la rehabilitació. Donat l’auge de les noves tecnologies, sorgeix ActiveHip+, un programa d’educació sanitària i tele-rehabilitació de 12 setmanes per a pacients amb fractura de maluc i els seus cuidadors. L’aplicació del programa ActiveHip+ va ser co-creada amb pacients, cuidadors i professionals sanitaris per a adaptar-la a les seves necessitats.
En aquest assaig clínic aleatoritzat, 101 pacients amb fractura de maluc van ser reclutats. Els pacients assignats al grup intervenció van rebre accés a l’aplicació del programa ActiveHip+. Els pacients del grup control van rebre el tractament estàndard del Servei Andalús de Salut per a fractures de maluc.
El grup intervenció va mostrar una major recuperació que el grup control tant a nivell funcional, amb 4,35 punts de diferència (95% IC 0.282 – 8.427; p = 0.036) en l’escala Functional Independence Measure, com en la seva condició física, amb 0.882 punts per damunt (95% IC 0.151 – 1.613; p = 0.019) en l’escala Short Physical Performance Battery.
El programa ActiveHip+ pot ser considerada com una opció efectiva per al tractament de pacients amb fractura de maluc dins del circuit assistencial.

Altres pàgines web d’interès: researchgate.net/profile/Rafael-Prieto-Moreno-2

All session by Rafael Prieto | FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

xpabcncongress.com