CA | ES

EDICIONS ANTERIORS

En aquest apartat s’aniran recollint tots els continguts que es tractin en les diferents edicions del congrés: les conclusions, les presentacions, imatges i altres media perquè serveixin de repositori per poder consultar i servir de referència en el canvi del model assistencial centrat en el pacient.

xpabcncongress.com