CA | ES

Zona Expositors – Experiències innovadores

Zona d'expositors

Experiències innovadores

TECUIDE

Tecuide és una plataforma telemàtica a la qual tenen accés els cuidadors dels pacients amb demència controlats en consultes. És una nova forma de control en la qual els pacients deixen de tenir visites programades de tant en tant, per passar a ser controlats a través de la plataforma mensualment, podent sol·licitar visita presencial quan ho creguin oportú.

Prescripció social, la recepta del benestar

La Prescripció social (PS) és un mecanisme pel qual professionals de l’atenció primària i altres agents implicats adrecen les persones usuàries perquè facin activitats del seu entorn més proper.

H2O (Health Outcomes Observatory) - un proyecto para fortalecer la voz de los pacientes en la atención médica

L'objectiu del projecte és millorar l'atenció dels pacients a través la recollida, integració i anàlisi dels resultats de valor per al pacient (value-based health care). És a dir, volem escoltar la veu dels pacients i entendre les seves necessitats.

Experiencia del Paciente con Terapias Respiratorias, paradigma de excelencia en salud.

Esteve Teijin està portant a terme una transformació cultural interna basada en l’experiència del pacient. Per aconseguir-ho, ha desenvolupat un Pla d'Experiència del pacient que s'integra en l'estratègia de l'organització.

UBA 3 Atenció centrada en les persones

S’ha incorporat a les Unitats Bàsiques d'Atenció (UBA), fins ara formades pel binomi medicina-infermeria, la figura de l´administratiu sanitari (Gestor Sanitari), que participa en la recollida de la demanda del pacient per múltiples vies, facilitant així l'accés del mateix a la sanitat , identificant amb precisió la seva necessitat i traslladant-la al professional sanitari/assistencial més pertinent i adequat en cada cas.

Kit de Benvinguda per pacients i famílies de la Unitat de Recerca Clínica de l’Hospital Sant Joan de Déu

El Departament de Participació de Pacients en Recerca de la Fundació Sant Joan de Déu ha creat el kit de "Benvinguda per pacients i famílies" de la Unitat de Recerca Clínica (URC) de la mateixa institució. Es tracta d’un material propi que s'entregarà a tots els pacients i famílies quan iniciïn la seva participació en un assaig clínic.

Participació dels pacients en el disseny i implementació de la plataforma de telemedicina mHeart

El projecte es tracta del disseny d'una plataforma de telemedicina basada en la salut mòbil i d'un model assistencial orientat a millorar el seguiment remot de pacients polimedicats i comòrbids de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Li va seguir el desenvolupament tecnològic i testeig del prototip, a més del disseny de la interoperabilitat entre els sistemes electrònics de l'Hospital i software desenvolupat.

XPAQ: Avaluació digital de l’experiència de professionals i pacients per completar la definició de valor d’un servei.

El projecte té l’objectiu de mesurar, a través d’una eina d’avaluació digital, les experiències dels pacients que puguin definir el valor i qualitat d’un servei hospitalari. En aquest cas, es van avaluar paràmetres relacionats amb el servei prestat per l’Institut Clínic de Nefrologia y Urologia (ICNU), contrastant i ponderant les perspectives de pacients i professionals.

Therapeutic Mirror Experience App

L’objectiu d’aquest projecte és reduir l’impacte del càncer promovent un tractament terapèutic experiència "mirall" entre els supervivents del càncer mitjançant una aplicació mòbil, l'aplicació Mirror Experience (ME).
xpabcncongress.com