CA | ES

[PONÈNCIA] Models participatius. Per què? Qui representa a qui? Com es mesuren els resultats?

[PONÈNCIA] Models participatius. Per què? Qui representa a qui? Com es mesuren els resultats?

La participació de pacients en la cocreació de serveis i en la presa de decisions que afecta directament les persones és un element clau en el camp de l’experiència de pacients. Participar té una dimensió ètica i de valors: confirma la voluntat de “no fer res que afecti els pacients sense els pacients”. Però a més té una dimensió pragmàtica: participar en un projecte o en una millora o en les decisions clíniques que afecten una persona és una bona manera de sumar suports per ajudar a la implementació del projecte o a millorar l’adherència.

Van participar en la presentació:

Dr. Joan Escarrabill 
Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
www.clinicbarcelona.org

Director del Pla director de malalties de l’aparell
respiratori
DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
web.gencat.cat

Sra. Montse Moharra
Directora en funcions
AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA (AQuAS)
www.aquas.gencat.cat

xpabcncongress.com