CA | ES

Mar Lara | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Cap d’Infermeria Àrea Materno-Infantil

Mar Lara | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

Cap d’Infermeria Àrea Materno-Infantil
@marlara_r

Biografia

Màster en Gestió Hospitalària i de Serveis Sanitaris (Universitat de Barcelona 2011), diplomada d’Infermeria (Escola Universitària Gimbernat, 2002).

Des del 2020 i fins a l’actualitat desenvolupa la seva funció dins de la Institució com a cap d’Àrea de Sala de Parts, Pediatria i Materno-Infantil i simultàniament és Coordinadora del Procés d’Hospitalització del centre. A part d’aquests càrrecs, ha exercit durant 7 anys de supervisora General d’Infermeria i d’infermera gestora de Recursos Hospitalaris.

Des de fa 20 anys que és infermera i durant la seva carrera i dedicació a l’Hospital de Granollers, ha col·laborat com a professora associada a les universitats Gimbernat i Tecnocampus.

PONÈNCIA COMPARTIDA «UN PART PER A TOTES» 

El projecte UN PART PER A TOTES neix amb l’objectiu de conèixer l’experiència de les parteres del Vallès Oriental sobre el procés de l’Embaràs, el Part i el Postpart.

Aquesta iniciativa es caracteritza per la seva orientació multicèntrica, ja que incideix en més d’una organització assistencial (atenció primària i especialitzada) i té un marcat caràcter multidisciplinari, en comptar amb visions de professionals de diferents àrees de les organitzacions que hi participen.

A nivell metodològic, es duu a terme un intens treball amb les parteres de la comarca i els seus familiars, en les diferents fases que conformen el projecte (fases preliminar, anàlisi, participativa, d’implementació i seguiment). Així mateix, també es convida a participar els professionals de base que, al llarg del recorregut de la dona pels centres assistencials, tenen contacte amb ella i el seu entorn.

Una vegada analitzats els resultats obtinguts del treball amb parteres, familiars i professionals, i a partir del diagnòstic, es detecten 23 accions de millora a desplegar durant els exercicis 2022-23 (16 accions de caire més funcional) i pel període 2024-26 (de caire estructural). Aquestes actuacions es classifiquen en iniciatives relacionades amb Processos, Espais, Serveis, Persones i Comunicació.

All session by Mar Lara | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS

xpabcncongress.com